: Novinky

 • Pozvánka na XXXXVI. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok sa v dňoch 31.mája – 01.júna.2016 v priestoroch […]

 • XXXXV. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni. Populačný rast, zvyšovanie dĺžky života, rozmach cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a inovácie v modernej medicíne kladú čoraz väčšie nároky na systémy zdravotnej starostlivosti. Následne je dôležité zabezpečiť, aby meranie a jeho výsledky boli rovnaké, nezávislé na tom, kde sa merania vykonávajú. Meranie v zdravotníctve, je podobne ako v iných oblastiach života […]

 • Odborný seminár na tému „Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom „“Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2014 v Bratislave v zasadacej miestnosti pracoviska Slovenskej legálnej metrológie (na Geologickej ulici). Bližšie informácie o seminári získate v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento […]

 • Zborník z odborného semirnára autorizovaných a registrovaných osôb

  Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu […]

 • Odborný seminár pre autorizované osoby

  Slovenská metrologická spoločnosť, v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na roku 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné právnické osoby autorizované a registrované v zmysle zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii […]