: Realizované aktivity

 • Pozvánka na XXXXVI. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni, každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok sa v dňoch 31.mája – 01.júna.2016 v priestoroch […]

 • Nový legislatívny rámec EÚ o sprístupňovaní meradiel na trh

  Odborný seminár Téma: NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC EÚ O SPRÍSTUPŇOVANÍ MERADIEL A VÁH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA TRHU Termín konania: 26.04.2016 Miesto konania: Banská Bystrica   Obsah: Názov prednášky: Implementácia nového legislatívneho rámca EU do právneho poriadku SR Prednášajúci: Ing. Zbyněk Schreier, CSc., Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR stiahnuť   Názov prednášky: Aplikácia nového […]

 • XXXXV. Fórum metrológov

    Tematický blok I. – Meranie v zdravotníctve Gestor: Ing. Jaromír Markovič, PhD. Meranie biosignálov pre účely medicínskej diagnostiky/ Ing. Branko BABUŠIAK, PhD., Ing. Štefan BORIK, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta Stiahnuť… Meranie vitálnych funkcií v klinickej praxi/ Mgr. Anna OVŠONKOVÁ, PhD., Mgr. Michaela MIERTOVÁ, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva […]

 • XXXXV. Fórum metrológov

  Vážené dámy a páni. Populačný rast, zvyšovanie dĺžky života, rozmach cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a inovácie v modernej medicíne kladú čoraz väčšie nároky na systémy zdravotnej starostlivosti. Následne je dôležité zabezpečiť, aby meranie a jeho výsledky boli rovnaké, nezávislé na tom, kde sa merania vykonávajú. Meranie v zdravotníctve, je podobne ako v iných oblastiach života […]

 • Odborný seminár na tému „Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“

  Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť, dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár s názvom „“Výkon metrologickej kontroly a meraní v odbore merania Objem a Dĺžka“, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2014 v Bratislave v zasadacej miestnosti pracoviska Slovenskej legálnej metrológie (na Geologickej ulici). Bližšie informácie o seminári získate v pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tento […]

 • Zborník z odborného semirnára autorizovaných a registrovaných osôb

  Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu […]

 • Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii

  Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu […]

 • Odborný seminár pre autorizované osoby

  Slovenská metrologická spoločnosť, v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na roku 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné právnické osoby autorizované a registrované v zmysle zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii […]

 • 44. Fórum metrológov

  Program 20.05.2014 Názov sekcie „Metrologická kontrola – metodiky, analýzy, pracovné postupy, nadväznosť, metrologický dozor“ Názov prednášky/ prednášajúci 1. Zásady postupu pri udeľovaní autorizácie s akcentom na preverovanie a kontrolu u žiadateľa o autorizáciu/ Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Stiahnuť prednášku!   2. Výkon metrologického dozoru v činnosti autorizovaných a […]