Číslo 1/2005

Obsah:

 

Názov: Centra excelentnosti metrológie kvality života v Slovenskom metrologickom ústave

Autori: RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., Ing. Jozef Dobrovodský, PhD., doc. Ing. Peter Kováč, PhD., prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.

Rozsah: 11 strán

 

Názov: Novely vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2002 Z. z. o meradlách a metrologickej kontroly

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 4 strany

 

Názov: Skúšky vodomerov v nových podmienkach po prístupe do EU

Autori: Ing. Igor Peter, Ing. Roman Uhlík

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Meranie vody pre bežného spotrebiteľa v súčasných podmienkach

Autor: Ing. Stanislav Padúch, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Podmienky uvádzania meradiel na trh zákona 264/1999 Z. z.

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Čo nového v neistotách

Autor: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Systém manažérstvva kvality v organizácii. Splnenie požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001 pri zabezpečovaní systému manažérstva kvality v metrologických službách

Autor: Ing. Stanislav Musil, PhD.

Rozsah: 22 strán

 

Kategórie