O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Slovenská metrologická spoločnosť

Slovenská metrologická spoločnosť „SMS“ je združenie fyzických a právnických osôb zapísaná v Registri združení s potvrdenou činnosťou Ministerstva vnútra SR zo dňa 19.06.1990.

Spoločnosť združuje takmer 200 zástupcov subjektov podieľajúcich sa na metrologických a s metrológiou súvisiacich činnostiach, to znamená orgány štátnej správy, subjekty vykonávajúce úradné meranie, kalibráciu a overovanie meradiel, subjekty vyrábajúce, opravujúce a montujúce meradlá, akreditačné a certifikačné subjekty, výskumné a vzdelávacie subjekty, kontrolné orgány, ale i používatelia meradiel.

Činnosť SMS od svojho vzniku v roku 1990 je zameraná najmä na šírenie odborných poznatkov z oblasti metrológie formou prednášok, kurzov, seminárov, konferencií, vydávaním vlastného časopisu a publikácií. Medzi najväčšie odborné akcie organizované SMS patria Fóra metrológov.

Hlavným cieľom spoločnosti je pomáhať rozvoju metrológie a merania na území SR.

Slovenská metrologická spoločnosť ponúka subjektom a jednotlivcom zameraným na metrológiu a meranie:

  1. Členstvo v spoločnosti na základe stanov Slovenskej metrologickej spoločnosti so všetkými právami a povinnosťami člena (kolektívne člena) SMS;
  2. Zahrnutie do adresára na zasielanie pozvánok SMS, Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností, Medzinárodnej konfederácie pre meranie IMEKO na pripravované akcie z oblasti merania, metrológie a s metrológiou súvisiacich činností;
  3. Súčinnosť pri tvorbe metodických pokynov metrologických, vykonávacích právnych predpisov, postupov meraní a noriem;
  4. Riešenie problémov z oblasti merania, kalibrácie a overovaní meradiel a tvorby interných podnikových predpisov.

Spoločnosť spolupracuje najmä s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Ústavom merania SAV, Slovenským metrologickým ústavom, Slovenskou legálnou metrológiou v Banskej Bystrici, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.