História

SLOVENSKEJ METROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

História

Nové politické a hospodárske podmienky v Československu po roku 1989 vytvorili novú situáciu tiež v systéme organizácie dobrovoľnej vedecko-technickej činnosti. Dovtedajšia organizačná štruktúra Československej vedecko technickej spoločnosti (ČS VTS) sa principiálne zmenila a základnou organizačnou zložkou pre dobrovoľnú vedecko-technickú činnosť sa stali dobrovoľné združenia členov rovnakého záujmu s právnou subjektivitou a nezávislou hospodárskou činnosťou v rámci všeobecné platných predpisov.

Táto situácia vytvorila dobré podmienky pre založenie samostatnej odbornej metrologickej spoločnosti združujúcej pracovníkov z oblasti metrológie na Slovensku, o vznik ktorej sa usilovalo už založením Odbornej sekcie pre metrológiu v roku 1975, vtedy na pôde Slovenského komitétu ZAVS ČSVTS.

Výbor Odbornej sekcie pre metrológiu ustanovil prípravný výbor, ktorého úlohou bolo pripraviť mimoriadnu konferenciu metrológov SR, na ktorej mali byť prijaté základné dokumenty SMS a zvolené jej orgány. Prípravný výbor pod vedením Ing. Mariana Weidlicha, CSc. svoju úlohu splnil veľmi úspešne.

Ďalšie informácie o vzniku a histórii SMS nájdete v dokumente s názvom „Vznik a história“.

Vznik a história SMS…………………………………………………………………..DOC