Stanovy

SLOVENSKEJ METROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Stanovy

Článok 1 Základné ustanovenia

1.1
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej lem „SMS“) je nepolitické, demokratické, otvorené, dobrovoľné, verejnoprospešné a neziskové združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je všestranne napomáhať rozvoju metrológie a merania.
1.2
SMS má samostatnú právnu subjektivitu so sídlom v Bratislave na Karloveskej 63, PSČ 842 55.
1.3
SMS vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
1.4
SMS je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Stanovy Slovenskej metrologickej spoločnosti …………………………………………PDF