Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom

Vo veku 78 rokov zomrel tento víkend náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý vedúci oddelenia snímačov Ústavu merania SAV, riaditeľ oddelenia dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu a predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Narodil sa 1. júla 1940 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1962) začal pôsobiť v Ústave teórie merania SAV ako interný ašpirant, kde v roku 1969 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1970 po obhájení rigoróznej práce získal titul RNDr. V rokoch 1970 až 1976 si ďalej rozširoval svoje vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava v odbore fyzika tuhých látok a získal titul Inžinier (1976). V rokoch 1969 až 1995 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave merania SAV, 1995 až 2001 bol riaditeľom Centra dĺžky a času Slovenského metrologického ústavu v Bratislave a od roku 2001 až doteraz pôsobil znovu ako samostatný vedecký pracovník v Ústave merania SAV a revízor Slovenskej metrologickej spoločnosti.

Ján Bartl  bol aj dlhoročným členom revíznej komisie a revízorom Slovenskej metrologickej spoločnosti .

Za svojho života publikoval viac ako 300 vedeckých a odborných publikácií v zahraničných a domácich časopisoch. Bol tiež zanieteným propagátorom vedy medzi širokou verejnosťou a študentmi.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Jánom Bartlom bude v stredu 24. októbra o 17:30 h v bratislavskom krematóriu.

Tomáš Švantner

Kategórie