Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii

Dňa 23.10.2014 sa v priestoroch Slovenskej legálnej metrológie konal odborný seminár  s názvom „Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)“. Odborný seminár organizovala Slovenská metrologická spoločnosť v zmysle Plánu úloh Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 vyhlásených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Na seminári sa zúčastnilo 45 zamestnancov z 35 autorizovaných osôb. V rámci seminára boli prezentované nasledovné prednášky:

Názov prednášky: Zásady postupu udeľovania autorizácie a registrácie/ Prednášajúci: Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

stiahni prednášku

Názov prednášky: Posudzovanie predpokladov žiadateľa o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel/ Prednášajúci: Ing. Jozef SOROKÁČ, PhD., Slovenská legálna metrológia

stiahni prednášku

Názov prednášky: Výkon metrologického dozoru v činnosti autorizovaných osôb/ Prednášajúci: Ing. Katarína SOKOLOVÁ, Slovenský metrologický inšpektorát

stiahni prednášku

Kategórie