XXXXV. Fórum metrológov

 

Tematický blok I. – Meranie v zdravotníctve

Gestor: Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Meranie biosignálov pre účely medicínskej diagnostiky/ Ing. Branko BABUŠIAK, PhD., Ing. Štefan BORIK, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

Stiahnuť…

Meranie vitálnych funkcií v klinickej praxi/ Mgr. Anna OVŠONKOVÁ, PhD., Mgr. Michaela MIERTOVÁ, PhD., Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva

Stiahnuť…

Profesionálna rada tlakomerov WATCH BP a jedinečná možnosť detekcie atriálnej fibrilácie/ Barbora FIKÁROVÁ, Interpharm, s.r.o.

Stiahnuť…

Tematický blok II. – Metrologická kontrola meradiel a zdravotníckych pomôcok vo vybraných krajinách EU

Gestor: Ing. Štefan Král, PhD.

Slovenian legal metrology in the field of health/ Mojca POŽAR, Metrology Institute of the Republic of Slovenia, Metrological Supervision Division

Stiahnuť…

Metrologie a zdravotnictví/ Ing. Radovan WIECEK, Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno

Stiahnuť…

Skúsenosti z metrologického dozoru v zdravotníckych zariadeniach/ Ing. Radovan FILO, Ing. Gabriela LEŠKOVÁ, Slovenský metrologický inšpektorát

Stiahnuť…

Meranie hmotnosti v zdravotníckom zariadení/Ing. Katarína SURMÍKOVÁ TATARANSKÁ, Róbert SURMÍK, Libra, s.r.o.

Stiahnuť…

Tematický blok III. – Metrologické požiadavky na meradlá používané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Gestor: Attila Érsek, MBA.

Všeobecné požiadavky na zabezpečenie kvality výsledkov meraní v zdravotníckych zariadeniach/ Ing. Tomáš PETÁK, PhD., Ing. Miloš UJLAKY, Slovenská legálna metrológia, n.o.

Stiahnuť…

Veličiny atómovej a jadrovej fyziky v zdravotníctve/ Ing. Norman DURNÝ, Attila ÉRSEK, MBA, Slovenský metrologický ústav

Stiahnuť…

Metrologie ve fakultní nemocnici – opomíjené skutečnosti/ Ing. Nela BENEŠOVÁ, Fakultní nemocnice v Motole (Praha)

Stiahnuť…

Tématický blok IV. – Správna laboratórna a lekárenská prax z pohľadu metrologickej kontroly

Gestor: Ing. Tomáš Švantner

Inšpekcia materiálneho vybavenie v transfuziologických zariadeniach a nemocničných lekárňach/ PharmDr. PhDr. Matej PETROVIČ, Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Stiahnuť…

Validácia meradiel, chladiacich a mraziacich zariadení kalibrovaným etalónom v NTS SR/ RNDr. Petra MAŇKOVÁ, Mgr. Jarmila BARTOŠOVÁ, Národná transfúzna služba SR

Stiahnuť…

Trigon – riešenia pre Vaše laboratórium/ Ing. Patrik SIROTA, TRIGON, s.r.o.

Stiahnuť…

Tematický blok IV. – Požiadavky na zabezpečenie metrologických činností pri certifikácii a akreditácii

Gestor: Ing. Miloš Ujlaky

Legislatívne požiadavky na zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou/ Ing. Marek HUDÁK, PhD., EVPÚ a.s.

Stiahnuť…

Požiadavky SNAS v oblasti nadväznosti meraní medicínskych laboratórií/ Ing. Jarmila DUBAJOVÁ, PhD., Ing. Ľudmila BITTNEROVÁ, Slovenská národná akreditačná služba

Stiahnuť…

Najčastejšie nedostatky v riadení metrológie v nemocniciach/ Ing. Slavomír JURÁČEK, TSÚS, n. o. – CERTICOM

Stiahnuť…

 

 

 

Kategórie