XXXXV. Fórum metrológov

Vážené dámy a páni.

Populačný rast, zvyšovanie dĺžky života, rozmach cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a inovácie v modernej medicíne kladú čoraz väčšie nároky na systémy zdravotnej starostlivosti. Následne je dôležité zabezpečiť, aby meranie a jeho výsledky boli rovnaké, nezávislé na tom, kde sa merania vykonávajú. Meranie v zdravotníctve, je podobne ako v iných oblastiach života ľudí, zdrojom objektívnych informácií, základom pre efektívne rozhodovanie a taktiež pre objektívne zhodnotenie stavu, zdrojov a možností.

Zabezpečenie jednotnosti a správnosti meraní je hlavným poslaním metrológie a subjektov tvoriacich národný metrologický systém štátu. Medzinárodná nadväznosť meradiel na etalóny, metrologická kontrola a posudzovanie zhody prispievajú k presným a dôveryhodným výsledkom merania.

Pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujeme pozvať na 45. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční 27. a 28. mája 2015 vo Zvolene.

Ústrednou témou fóra budú aktuálne problémy týkajúce sa aplikácie a dodržiavania legislatívnych a normatívnych požiadaviek na meranie a metrológiu v zdravotníctve.

Ciele Fóra metrológov budú identifikovať metrologické požiadavky na meranie a meradlá používané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako i identifikovanie a popísanie metód ako zefektívniť alebo minimalizovať náklady spojené so zabezpečovaním týchto činností.

Bližšie informácie nájdete v Profile konferencie.

Pozvánka

 

S priateľským pozdravom

 

Ing. Tomáš Švantner

predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti

 

Kategórie