Prihláška

pre záujemcov o členstvo v SMS

Prihláška

Slovenská metrologická spoločnosť ponúka záujemcom tri formy členstva:

Individuálne členstvo
Individuálnym členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, súhlasí s cieľmi SMS, prejaví záujem byť členom SMS a súhlasí s plnením povinností individuálneho člena. Záujemca o individuálne členstvo podáva prihlášku výboru SMS. Členstvo v SMS sa prihlásenému začína počítať dňom schválenia jeho členstva výborom SMS. Poplatok za zápisné a členský príspevok, prijatý nový člen SMS zaplatí po písomnom vyrozumení do 30 dní.

Prihláška individuálneho člena ……………………………………………..DOC

Kolektívne členstvo
Kolektívnym členom môže byť každá právnická osoba, prípadne združenie osôb, ktoré majú právnu subjektivitu, ktorá súhlasí s cieľmi SMS a zaviaže sa plniť povinnosti kolektívneho člena špecifikované v príslušnej zmluve. Záujemca o kolektívne členstvo uzatvára s výborom SMS Zmluvu o kolektívnom členstve, na základe prijatých zásad. Zmluva o kolektívnom členstve stanovuje výšku ročného členského príspevku a podmienky účasti zástupcov kolektívneho člena na akciách organizovaných SMS. Kolektívne členstvo začína po podpísaní Zmluvy o kolektívnom členstve a po zaplatení ročného členského príspevku.

Prihláška kolektívneho člena ………………………………………………DOC

Čestné členstvo
Čestným členom môže byť každá fyzická osoba, ktorej zjazd SMS prizná na základe návrhu Výboru SMS čestné členstvo za zásluhy o rozvoj metrológie, dlhoročnú významnú činnosť v SMS alebo jej rozvoj. Čestné členstvo je spojené s oslobodením od platenia členských príspevkov a je priznané na dobu neurčitú.

Kontaktné údaje pre vybavovanie prihlášok

Slovenská metrologická spoločnosť
Budova Slovenskej legálnej metrológie
Geologická 1
822 11 Bratislava
Email: clenstvo@metrolog.sk