XXIX. Fórum metrológov

XXIX. Fórum metrológov sa konalo v dňoch 26.05 – 27.05. 2005 v Poprade v hoteli SATEL. Fórum bolo zamerané na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, na postavenie autorizovaných osôb a problematiku porovnávacích meraní.

Prednášky a prednášajúci:

  1. Informácia o novelizácii EN ISO/IEC 17025/ Ing. Karol Richter, CSc. Informácia o novelizácii vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z./ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  2. Skúšky vodomerov v nových pod- mienkach po prístupe do EU/ Ing. Igor Peter, Ing. Roman Uhlík
  3. Meranie vody pre bežného spotrebiteľa v súčasných podmienkach/ Ing. Stanislav Padúch
  4. Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa zákona 264/1999 Z. z./ Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
  5. Čo nového v neistotách/ Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
  6. Systém riadenia meraní (STN ISO 10012)/ Ing. Stanislav Musil, CSc.

Dokumenty na stiahnutie:

Správa o činnosti SMS

Zápis zo zasadania sekcie prietoku

 

 

Kategórie