Oznámenie o začatí pripomienkového konania k Vyhláške ÚNMS SR č.210/ 2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

Vážení členovia, sympatizanti a odborná verejnosť,

dovoľujem si Vás informovať o začatí pripomienkového konania k Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Dátum začatia MPK: 10. 11. 2016

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/1004 (priamy link na úvodnú stránku materiálu).

 

Podnety zasielajte na adresu predseda@metrolog.sk a to najneskôr do 28.11.2016.

S pozdravom

Výbor SMS

Kategórie